Kom igång med er ätliga skolgård

Erbjudande

Enskilda skolor och förskolor

En ätlig skolgård utgår från era förutsättningar och behov, men det kan vara svårt att ta första steget. Vad ska man börja med, vad ska prioriteras? För att ni lätt ska kunna komma igång erbjuder vi ett startbesök till förmånligt pris där vi hjälper er att starta en ätlig skolgård. Ni får inspiration, råd och stöd och dessutom hjälp med att hitta rätt personer att samarbeta med. Vi kan bidra med föreläsningar och workshops för att främja mat och odling i skolan eller hjälpa er att förklara värdet med er utemiljö.

Vi kan hjälpa er att hitta lokala aktörer att samverka med för att få ut så mycket som möjligt av er ätliga skolgård och samtidigt stärka lokalekonomin.

Designstöd 

Vill ni designa en skolgård så går det bra att kontakta oss. Vi designar för barns möjlighet att bygga relation till vår natur och planerar miljön utifrån möjligheten att interagera med varandra och miljön, för att främja lärande, hälsa och utveckling. Designprocessen utgår från lokala resurser och stärker alla som är med och skapar genom kunskapsbyggande.

Relationer mellan barn och jordbruk 

Vill ni utveckla program för att stärka relationer mellan barn och lokala jordbrukare, eller stärka relation till maten kan vi bidra med utveckling av detta. Vi kan bidra med inspiration och idéer för utformning av program tillsammans med olika aktörer.

Strategiskt stöd i kommunal, regional och nationell kontext 

Att utveckla skolgårdar är komplext och kräver att många intressenter får möjlighet att bidra. Vi hjälper er att förstå komplexiteten och navigera mellan olika intressenters behov.

Vi bidrar gärna med strategiskt stöd för utveckling av ätliga skolgårdar och mer generellt för utemiljö vid skola och förskola för hälsa, utveckling och lärande i kommunal, regional eller nationell kontext. Vi samverkar gärna i projekt med utgångspunkt från Barnkonventionen mot Agenda 2030.

Kontakta oss gärna för offert eller med samverkansförslag! 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

Den vetenskapliga grunden för arbetet är tvärvetenskaplig. Den teoretiska grunden för lärande är progressiv – vilket innebär att vi lär genom att göra för att hela tiden utveckla större förståelse för vår omvärld. Vi bär med oss olika upplevelser som lägger grunden för hur vi uppfattar världen och när vi delar dessa upplevelser med varandra utvecklas vårt språk och vår begreppsvärld. Lärande är en naturligt.

Den teoretiska grunden för hälsoperspektivet är den miljöpsykologiska. Forskning kring barns hälsa och vistelse i natur har bedrivits vid SLU Alnarp sedan 90-talet och visar bland annat att barn som vistas i natur har bättre motorik och bättre koncentrationsförmåga. Barns förmåga att självreglera när miljön och förhållningssättet tillåter det är också en viktig aspekt i hälso- och utvecklingsperspektivet. Den fria ostrukturerade leken som förutsättning för utveckling kommer från det utvecklingspsykologiska perspektivet och beskrivs väl i barnkonventionen.

Arbetet utgår från beprövad erfarenhet genom utvecklande av skolgårdsmiljöer i flertalet kommuner runt om i Sverige – där hinder och svårigheter analyserats och lösningar utvecklats.

Permakulturprinciper används som inspiration för design av miljöer som hjälper oss förstå vår natur – det ger oss ett innovativt ramverk att bygga vidare utifrån. Vid behov samverkar vi med erfarna trädgårdsmästare med permakulturkompetens gärna från ditt lokalområde. I vårt lokalområde samarbetar vi gärna med Olle Andersson och Annie Bergman.

Att knyta arbetet med skolgården till skolans vision, pedagogiska idé eller helhetsidé för skolan är centralt för en lyckad utveckling eftersom arbetet med skolgårdens konkreta utformning på alla sätt då blir en dynamisk och konkret del av verksamheten.

Oberoende konsultation och stöd

Vi agerar oberoende i vår konsultation och vårt stöd. Vi samverkar gärna med andra aktörer men är måna om vårt oberoende – politiskt, religiöst, kommersiellt osv. Vi värnar ett pluralistiskt förhållningssätt där varje enskild röst är viktig och vill gärna främja självledarskap och bidra till att skapa synergier och en dynamisk inkluderande delaktighet av flera. Omställningsnätverkets principer stämmer väl med vår verksamhet.

Lead for ESD är moderorganisation för Ätlig skolgård och det betyder; ”Led mot Lärande för Hållbar Utveckling” och är en uppmaning. Lead for ESD är medlem i naturskoleföreningen. Forumet ätlig skolgård drivs i dagsläget helt ideellt men söker aktivt finansiering. Har du förslag? Hör gärna av dig!

/Emma Crawley VD – Lead for ESD

Legitimerad lärare och miljöpsykolog