Bidrag att söka för rustning av utemiljö

2016 – 2018 satsar staten 500 miljoner på upprustning av skolgårdar och förskolegårdar. Pengar som du kan söka idag! Upprustningen ska bidra till bättre hälsa och ökat välbefinnande hos barn och ungdomar. Grön och ätbar utemiljö bidrar såklart också till förutsättningar för ett djupare och livsviktigt lärande. Du söker bidraget hos Boverket. Ombyggnaden i utemiljön som du söker för ska bidra till något av de tre målområdena förbättrad lärmiljö, förbättrad trygghet eller främjande av fysisk aktivitet.

Här kommer en kort sammanfattning om vad områdena kan handla om enligt Boverket och vilka delar av läroplanerna de kopplar det till:

1. Förbättrad lärmiljö

Utemiljön kan användas som ett pedagogiskt rum som tar lärandet utomhus. Samlingsplatser, en miljö som stimulerar flera sinnen (smaksinnet!), en rik lekmiljö som är varierad med mycket grönt är bara några av alla möjligheter som kan utvecklas. Alla ämnen kan på olika sätt ta plats och ges nya förutsättningar utomhus.

Utemiljön är också en självklar ingång för att jobba med miljö och hållbar utveckling. Bidraget kan användas till att skapa möjligheter för att studera energikällor, odling och kunskap om mat, den egna påverkan av miljön och hur vi ingår i ett oändligt kretslopp.

2. Öka tryggheten

Att involvera barn och elever i utformningen av utemiljön gör att de upplever den som både tryggare och roligare. Projekt som får pågå över tid och som engagerar många skapar också en känsla av trygghet i miljön. I naturmiljöer uppstår mer lek mellan olika barn och barngrupper och skapar möjlighet för lek som inte är könskodad, som traditionella lekplaster kan leda till. Belysning kan vara en annan del som skapar trygghet.

Oro för mobbningssituationer kan leda till att vuxna vill ta bort alla undanskymda platser. Småskalighet, mindre platser och rum där barn och elever kan dra sig undan fyller dock många viktiga funktioner, bland annat en känsla av trygghet, som är viktiga att bevara. Det finns andra sätt att öka tryggheten, som att gå igenom med barnen hur de upplever olika delar av gården och att skapa fler trygga platser där också vuxna rör sig.

3. Stimulera fysisk aktivitet

Rörelse och fysisk aktivitet står högt upp på agendan. Vi pratar mycket om hur det hjälper både koncentration och inlärning. Boverket lyfter på ett fint sätt att all rörelse är viktig, även den som sker i lektioner utomhus och spring och lek. Barnens aktivitet på förskolegården eller skolgården är enormt viktig. Fria ytor och en gård som bjuder in till spring lyfts högt. Går det att ta bort hinder, till exempel staket? Finns det andra lösningar? Kuperad mark, buskage, klättermöjligheter och hängplatser stimulerar också lek och rörelse.

Fysiska utmaningar och tillfällen att få träna på egna riskbedömningar är viktigt, samtidigt som gården ska vara riskbedömd och trygg. Klättring, hög fart och vilda lekar tränar många viktiga färdigheter. Träning i kroppskännedom och omdöme ger självförtroende och medvetenhet om sina egna gränser. Sol och skugga är viktiga komponenter för att klara av den fysiska aktiviteten. Lövskugga är idealiskt!

Delaktighet

Att involvera barnen i förändringsprocessen och använda deras engagemang är otroligt viktigt. De sitter på stor kunskap om sin utemiljö och det står också i FN:s barnkonvention att barn och elever ska involveras i utvecklingsarbetet. Dessutom påverkar barnens delaktighet hur de sedan använder sin utemiljö.

Ansök

Läs mer och ansök om stödet på www.boverket.se/skolstodet. Där finns allt du behöver veta, inspirationsfilmer om gröna skolgårdar, pdf:er + annat material.

Hjälp på vägen?

Boverket skriver (och vi håller med) att utvecklingen av utemiljön bör ses som ett långsiktigt projekt. Det är viktigt att ta professionell hjälp vid anläggningen av planteringar, buskar och träd. Placering, slitage, storlek, skydd, artval och mycket annat spelar in för att det ska bli hållbara satsningar. Statsbidraget kan användas till konsultarvode för utformningen av gården. Hör gärna av dig så kan vi hjälpa till att lotsa er framåt i den processen.

2 svar på ”Bidrag att söka för rustning av utemiljö”

  1. Hej!
    Jag har precis börjat arbeta på en ny skola. utegården på denna skola är så dålig. det blir mycket konflikter på rasterna , det beror på att det finns inget att göra på gården. jag har aldrig träffat på en så tråkig skolgård nån gång under mina år i skolan. Det skulle betyda så mycket för eleverna att få till en bra utemiljö. De här eleverna gillar verkligen att leka ute. Vi har mobilförbud på skolan så därför leker eleverna mycket ute. Eleverna är från 6års till 6an.
    Skulle vara ett sånt lyft för min skola att få till det.

    1. Ja, det finns mycket man kan göra med en tråkig skolgård för att göra den bättre och mer inspirerande. Om man ska hinna söka bidrag från Boverket är det nog bra att börja sätta igång snart. Hör av dig till min mail om ni vill ha hjälp! emma@leadforesd.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *